ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪರಿಚಯ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

缝制车间

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ

自动运模机

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಲ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ

自动拖布机

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡೌನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ

自动充绒机

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

自动裁剪机

ಹೀಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೆಷಿನ್

压烫机

ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ

粘衬机